Algemene Voorwaarden Social Media Impact

Levering van diensten

1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een activiteit is gesloten.
  • Opdrachtnemer: Social Media Impact.
  • Uitvoerder: degene die namens Social Media Impact de activiteit zal verzorgen.
  • Activiteit: het verzorgen van advies, lezing, training, ouderavond, workshop, gastles of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen, vergroten en/of uitwisselen van kennis en/of vaardigheden.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Social Media Impact verzorgde activiteiten en treden in plaats voor alle terzake daarvan eerder gemaakte of andere afspraken. Opdrachtgever verklaart zich door het plaatsen van een aanvraag voor een van de activiteiten van Social Media Impact, met deze voorwaarden bekend en akkoord.

3. Offertes
De offertes en aanbiedingen die door Social Media Impact worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Social Media Impact ontlenen.
Social Media Impact kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtgever kan een optie op een bepaalde datum nemen. Deze optie is twee weken geldig. Binnen die termijn neemt de opdrachtgever contact op met Social Media Impact om definitieve afspraken te maken of de termijn te verlengen. Gebeurt dat niet, dan vervalt de optie.

4. Totstandkoming
Een Overeenkomst met Social Media Impact komt tot stand wanneer Social Media Impact een door de Opdrachtgever verstrekte aanvraag schriftelijk of per email heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Social Media Impact als aanvaarding.
De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte schriftelijke afspraken per brief, fax of e-mail.

5. Annulering/verplaatsing
Wanneer de opdrachtgever een annulering en/of verplaatsing doorgeeft aan Social Media Impact, een maand of langer voor de aanvang van de activiteit, dan kan in overleg worden besloten de activiteit op een later tijdstip te verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Bij volledige annulering binnen een maand voor aanvang van de training/ouderavond wordt 25% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht door Social Media Impact.
Bij volledige annulering binnen twee weken voor aanvang van de training/ouderavond wordt 50% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

6. Wijzigingen
Social Media Impact behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in uitvoerder en eventuele andere specificaties van de presentatie/ouderavond aan te brengen.
Opdrachtgever wordt tijdig op de hoogte gebracht van noodzakelijke wijzigingen en de reden daarvan.
Social Media Impact is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de opdrachtgever en/of deelnemers voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.

7. Aansprakelijkheid
Social Media Impact is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade, indien deze schade verband houdt met de reis van en naar de les locatie, de locatie zelf of met de inhoud van de presentatie/ouderavond.
Opdrachtgever vrijwaart Social Media Impact tegen alle aanspraken van derden terzake.

8. Eigendomsrecht
Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van inhoud en informatiemateriaal berust bij Social Media Impact of de oorspronkelijke rechthebbende.
Vermenigvuldiging, publicatie – al of niet op internet — of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de presentatie-inhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Social Media Impact of de oorspronkelijke rechthebbende.

9. Facturering en betaling
Door Social Media Impact gehanteerde prijzen zijn in euro en exclusief reiskosten en BTW.
Social Media Impact behoudt zich het recht voor de prijzen, voor zover wettelijk verplicht c.q. toegestaan is, te wijzigen.
Indien Social Media Impact de prijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken na aankondiging van de prijsverhoging naar Social Media Impact is gestuurd.
Facturen worden gestuurd na afloop van de presentatie naar het adres dat ingevuld is op het bevestigingsformulier, en moeten uiterlijk binnen 15 dagen na het verlenen van de dienst worden voldaan.

10. Klachten
Indien Opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde activiteit, neemt Opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na datum van de bijeenkomst, contact op met Social Media Impact via onderstaand e-mailadres

contact klaartje social media impact   

De privacy-policy van Social Media Impact vindt u hier

De algemene voorwaarden van de website van Social Media Impact vindt u hier